1. DOHODA S PODMIENKAMI

Tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu uzatvorenú medzi vami, či už osobne alebo v mene subjektu („vy“) a LifeChaCha („spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „náš“), týkajúcu sa vášho prístupu s webovou stránkou lifechacha.com a jej používaním, ako aj s akoukoľvek inou mediálnou formou, mediálnym kanálom, mobilnou webovou stránkou alebo mobilnou aplikáciou, ktorá s nimi súvisí, je s nimi prepojená alebo inak spojená (spoločne „Stránka“). Súhlasíte s tým, že vstupom na stránku ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s tým, že budete viazaní všetkými týmito podmienkami používania. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, POTOM JE VÁM VÝSLOVNÝ ZÁKAZ POUŽÍVANIA STRÁNKY A OKAMŽITE SA MUSÍTE PRESTAŤ V POUŽÍVANÍ.

Dodatočné podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na stránke, sú tu výslovne zahrnuté formou odkazu. Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, z času na čas vykonať zmeny alebo úpravy týchto Podmienok používania. O akýchkoľvek zmenách vás upozorníme aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ týchto Podmienok používania a vzdávate sa akéhokoľvek práva dostávať konkrétne oznámenie o každej takejto zmene. Uistite sa, že ste si pri každom použití našej stránky skontrolovali príslušné Podmienky, aby ste pochopili, ktoré Podmienky platia. Budete podliehať zmenám v akýchkoľvek revidovaných podmienkach používania a bude sa to považovať za také, že ste o nich boli oboznámení a že ste ich prijali, ak budete túto stránku naďalej používať po dátume zverejnenia takýchto upravených podmienok používania.

Informácie poskytované na Stránke nie sú určené na distribúciu ani použitie žiadnou osobou alebo subjektom v žiadnej jurisdikcii alebo krajine, kde by takéto šírenie alebo použitie bolo v rozpore so zákonom alebo predpismi alebo ktoré by nás podrobilo akejkoľvek registračnej požiadavke v tejto jurisdikcii alebo krajine. , Preto osoby, ktoré sa rozhodnú pre prístup na stránku z iných miest, tak konajú z vlastnej iniciatívy a zodpovedajú výlučne za dodržiavanie miestnych zákonov, ak a ak sú miestne zákony uplatniteľné.

Všetci používatelia, ktorí sú neplnoletí v jurisdikcii, v ktorej žijú (zvyčajne mladší ako 18 rokov), musia mať na používanie stránky povolenie od svojho rodiča alebo opatrovníka a musia byť pod jeho priamym dohľadom. Ak ste neplnoletí, musíte si nechať prečítať a súhlasiť s týmito Podmienkami používania svojho rodiča alebo opatrovníka predtým, ako začnete používať Stránku.

2. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Pokiaľ nie je uvedené inak, web je naším vlastníctvom a všetok zdrojový kód, databázy, funkčnosť, softvér, návrhy webových stránok, zvuk, video, text, fotografie a grafika na webe (súhrnne „obsah“) a ochranné známky, služba ochranné známky a logá v nich obsiahnuté (ďalej len „ochranné známky“) sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou nás alebo sú nám licencované a sú chránené zákonmi o autorských právach a ochranných známkach a rôznymi ďalšími právami duševného vlastníctva a zákonmi o nekalej súťaži Spojených štátov, medzinárodnými zákonmi o autorských právach, a medzinárodné dohovory. Obsah a značky sú na stránkach uvedené „TAK AKO SÚ“ iba pre vaše osobné a osobné použitie. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v týchto podmienkach používania, žiadna časť stránky ani žiadny obsah ani značky sa nesmú kopírovať, reprodukovať, agregovať, opätovne publikovať, odovzdávať, zverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, distribuovať, predávať, licencovať alebo inak využívané na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Za predpokladu, že máte oprávnenie používať Stránku, je vám udelená obmedzená licencia na prístup k Stránke a jej používanie a na sťahovanie alebo tlač kópie akejkoľvek časti Obsahu, ku ktorej ste riadne získali prístup, a to výhradne pre vaše osobné, nekomerčné účely. použitie. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené na stránke a na stránku, obsah a značky.

3. VYHLÁSENIA POUŽÍVATEĽOV

Používaním týchto stránok vyhlasujete a zaručujete, že:

 • (1) máte spôsobilosť na právne úkony a súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok používania;
 • (2) nie ste maloletý v jurisdikcii, v ktorej bývate, alebo ak ste maloletý, dostali ste súhlas rodičov na používanie stránky;
 • (3) nebudete pristupovať na stránku automatizovanými alebo nehumánnymi prostriedkami, či už prostredníctvom robota, skriptu alebo inak;
 • (4) nebudete používať stránku na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely;
 • (5) vaše používanie stránky neporuší žiadny platný zákon alebo nariadenie.

Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo ukončiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce použitie stránky (alebo akejkoľvek jej časti).

4. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Nesmiete pristupovať k Stránkam ani ich používať na žiadne iné účely, ako na ktoré poskytujeme túto Stránku. Táto stránka sa nesmie používať v spojení s akýmkoľvek obchodným úsilím okrem tých, ktoré sú výslovne schválené alebo schválené nami.

Ako používateľ stránok súhlasíte, že nebudete:

 • Systematicky načítajte údaje alebo iný obsah zo stránky, aby ste vytvorili alebo priamo alebo nepriamo zostavili zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez nášho písomného súhlasu.
 • Podvádzajte, podvádzajte alebo zavádzajte nás a ostatných používateľov, najmä pri akomkoľvek pokuse o získanie citlivých informácií o účte, napríklad hesiel používateľov.
 • Obchádzajte, deaktivujte alebo inak zasahujte do bezpečnostných funkcií stránok, vrátane funkcií, ktoré bránia alebo obmedzujú použitie alebo kopírovanie ľubovoľného obsahu alebo presadzujú obmedzenia používania stránok a / alebo obsahu, ktorý obsahuje.
 • Podľa nás, nás a / alebo Stránky, znevažujte, kazte alebo inak poškodzujte.
 • Použite akékoľvek informácie získané zo stránok na obťažovanie, zneužívanie alebo ubližovanie inej osobe.
 • Nesprávne využívajte naše služby podpory alebo podávajte nepravdivé správy o zneužívaní alebo zneužití.
 • Používajte stránku spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi alebo predpismi.
 • Zapojte sa do neoprávneného vytvárania rámcov alebo odkazov na tieto stránky.
 • Nahrávajte alebo prenášajte (alebo sa pokúšajte nahrať alebo prenášať) vírusy, trójske kone alebo iný materiál vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamovania (neustále uverejňovanie opakujúceho sa textu), ktoré narúšajú nerušené používanie a užívanie stránok ľubovoľnou stranou alebo upravuje, zhoršuje, narušuje, mení alebo zasahuje do používania, funkcií, funkcií, prevádzky alebo údržby Stránky.
 • Zapojte sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, napríklad pomocou skriptov na odosielanie komentárov alebo správ alebo pomocou akýchkoľvek nástrojov na ťažbu dát, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov.
 • Odstráňte z ktoréhokoľvek obsahu upozornenie na autorské práva alebo iné vlastnícke práva.
  Pokus o odcudzenie identity iného používateľa alebo osoby alebo použitie používateľského mena iného používateľa.
 • Nahrajte alebo preneste (alebo sa pokúste nahrať alebo preniesť) akýkoľvek materiál, ktorý funguje ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zhromažďovania alebo prenosu informácií, okrem iného vrátane jasných formátov výmeny grafiky („gif“), pixelov 1 × 1, webových chýb, súborov cookie alebo iné podobné zariadenia (niekedy označované ako „spyware“ alebo „mechanizmy pasívneho zhromažďovania“ alebo „pcms“).
 • Zasahujte, narúšajte alebo vytvárajte neprimerané zaťaženie Stránky alebo sietí alebo služieb pripojených k Stránke.
 • Obťažujte, obťažujte, zastrašujte alebo vyhrážajte sa ktorýmkoľvek z našich zamestnancov alebo agentov, ktorí sa zaoberajú poskytovaním akejkoľvek časti stránky pre vás.
 • Pokus o obídenie akýchkoľvek opatrení Webových stránok určených na zabránenie alebo obmedzenie prístupu na Webové stránky alebo k akejkoľvek časti Webových stránok.
 • Skopírujte alebo upravte softvér stránok, vrátane okrem iného Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu.
 • S výnimkou prípadov povolených platnými zákonmi dešifrujte, dekompilujte, rozoberajte alebo spätne analyzujte akýkoľvek softvér, ktorý tvorí alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí časť stránky.
 • S výnimkou toho, čo môže byť výsledkom používania štandardného vyhľadávacieho nástroja alebo internetového prehliadača, používať, spúšťať, vyvíjať alebo distribuovať akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek pavúka, robota, cheat utility, scraper alebo offline čítačky, ktoré pristupujú na stránku, alebo používanie alebo spúšťanie akéhokoľvek neautorizovaného skriptu alebo iného softvéru.
 • Na nakupovanie na Webových stránkach používajte nákupného agenta alebo nákupného agenta.
 • Uskutočňujte akékoľvek neoprávnené použitie stránky, vrátane zhromažďovania používateľských mien a / alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na účely zasielania nevyžiadaných e-mailov alebo vytvárania používateľských účtov automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnou záminkou.
 • Používajte tento web ako súčasť akejkoľvek snahy konkurovať nám alebo inak používať tento web alebo obsah na akékoľvek úsilie generujúce príjmy alebo komerčné podnikanie.

5. PRÍSPEVKY GENEROVANÉ POUŽÍVATEĽMI

Stránka vás môže pozvať na četovanie, prispievanie alebo účasť na blogoch, diskusných fórach, online fórach a iných funkciách a môže vám poskytnúť príležitosť vytvárať, odosielať, uverejňovať, zobrazovať, prenášať, predvádzať, publikovať, distribuovať, alebo vysielať obsah a materiály nám alebo na Stránke, vrátane, ale nie výlučne, textu, písomností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentárov, návrhov alebo osobných informácií alebo iného materiálu (spoločne „príspevky“).

Príspevky si môžu zobraziť iní používatelia stránok a prostredníctvom webových stránok tretích strán. S akýmikoľvek Príspevkami, ktoré prenášate, sa preto môže zaobchádzať ako s nedôvernými a nechránenými. Pri vytváraní alebo sprístupňovaní akýchkoľvek Príspevkov tým vyhlasujete a zaručujete, že:

 • Tvorba, distribúcia, prenos, verejné zobrazovanie alebo predstavenie a prístup, sťahovanie alebo kopírovanie vašich Príspevkov neporušuje a nebude porušovať vlastnícke práva, okrem iného vrátane autorských práv, patentov, ochranných značiek, obchodného tajomstva alebo morálne práva akejkoľvek tretej strany.
 • Ste tvorcom a vlastníkom alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy, vydania a povolenia na používanie a oprávňovanie nás, lokality a iných používateľov lokality na používanie vašich príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý lokalita a tieto Podmienky používania.
 • Máte písomný súhlas, uvoľnenie a/alebo povolenie každej jednotlivej identifikovateľnej osoby vo vašich príspevkoch použiť meno alebo podobizeň každej jednotlivej identifikovateľnej osoby, aby ste umožnili zahrnutie a použitie vašich príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý zvažuje Stránky a tieto Podmienky používania.
 • Vaše príspevky nie sú nepravdivé, nepresné ani zavádzajúce.
 • Vaše príspevky nie sú nevyžiadanou alebo neoprávnenou reklamou, propagačnými materiálmi, pyramídovými hrami, reťazovými listami, spamom, hromadnou poštou alebo inými formami žiadostí.
 • Vaše príspevky nie sú obscénne, obscénne, lascívne, špinavé, násilné, obťažujúce, urážlivé, ohováračské ani inak nežiaduce (ako sme určili).
 • Vaše príspevky nikoho nezosmiešňujú, nezosmiešňujú, neznevažujú, nezastrašujú ani nezneužívajú.
 • Vaše príspevky sa nepoužívajú na obťažovanie alebo vyhrážanie sa (v právnom zmysle týchto podmienok) inej osobe a na podporu násilia voči konkrétnej osobe alebo skupine ľudí.
 • Vaše príspevky neporušujú žiadny príslušný zákon, nariadenie alebo pravidlo.
 • Vaše príspevky neporušujú práva na súkromie alebo publicitu žiadnej tretej strany.
 • Vaše príspevky neporušujú žiadny platný zákon týkajúci sa detskej pornografie alebo inak určené na ochranu zdravia alebo blaha maloletých.
 • Vaše príspevky neobsahujú žiadne urážlivé komentáre súvisiace s rasou, národnosťou, pohlavím, sexuálnymi preferenciami alebo fyzickým handicapom.
 • Vaše príspevky inak neporušujú ani neodkazujú na materiál, ktorý porušuje akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania alebo akýkoľvek príslušný zákon alebo nariadenie.

Akékoľvek použitie stránky v rozpore s vyššie uvedeným porušuje tieto podmienky používania a môže viesť okrem iného k ukončeniu alebo pozastaveniu vašich práv na používanie stránky.

6. PRÍSPEVKOVÁ LICENCIA

Odoslaním svojich príspevkov na ktorúkoľvek časť stránky automaticky udeľujete a vyhlasujete a zaručujete, že máte právo udeliť nám neobmedzené, neobmedzené, neodvolateľné, trvalé, nevýlučné, prenosné, bezplatné, úplne - platené, celosvetové právo a licenciu na hosťovanie, používanie, kopírovanie, reprodukovanie, zverejňovanie, predaj, ďalší predaj, publikovanie, vysielanie, prepisovanie, archivovanie, ukladanie, vyrovnávanie, verejné predvádzanie, verejné zobrazovanie, preformátovanie, preklad, prenos, výpis (v celé alebo ich časti) a distribuovať takéto príspevky (vrátane, bez obmedzenia, vášho obrazu a hlasu) na akýkoľvek účel, komerčný, reklamný alebo iný, a na prípravu odvodených diel alebo začlenenie do iných diel, ako sú príspevky, a udelenie a autorizovať sublicencie na vyššie uvedené. Použitie a distribúcia môže prebiehať v akomkoľvek mediálnom formáte a prostredníctvom akéhokoľvek mediálneho kanála.

Táto licencia sa bude vzťahovať na všetky formy, médiá alebo technológie, ktoré sú teraz známe alebo ďalej vyvinuté, a zahŕňa naše použitie vášho mena, názvu spoločnosti a názvu franšízy, ak je to vhodné, a akýchkoľvek ochranných známok, servisných značiek, obchodných mien, log, a osobné a komerčné obrázky, ktoré poskytnete. Vzdávate sa všetkých morálnych práv vo svojich Príspevkoch a zaručujete, že vo vašich Príspevkoch neboli inak uplatnené morálne práva.

Za Vaše príspevky neprehlasujeme žiadne vlastníctvo. Ponecháte si plné vlastníctvo všetkých svojich Príspevkov a všetkých práv duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv spojených s vašimi Príspevkami. Nezodpovedáme za žiadne prehlásenia alebo vyhlásenia vo vašich Príspevkoch, ktoré ste poskytli v ktorejkoľvek oblasti na Stránke. Ste výhradne zodpovední za svoje príspevky na web a výslovne súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti a že sa nebudete zdržiavať akýchkoľvek právnych krokov proti nám týkajúcich sa vašich príspevkov.

Máme právo, podľa nášho výhradného a absolútneho uváženia, (1) upravovať, redigovať alebo inak meniť akékoľvek príspevky; (2) pretriediť akékoľvek príspevky a umiestniť ich na vhodnejšie miesta na stránke; (3) kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez upozornenia vopred skontrolovať alebo odstrániť akékoľvek príspevky. Nemáme žiadnu povinnosť monitorovať vaše príspevky.

7. LICENCIA NA MOBILNÚ APLIKÁCIU

Použite licenciu

Ak pristupujete na stránku prostredníctvom mobilnej aplikácie, udeľujeme vám odvolateľné, nevýhradné, neprenosné, obmedzené právo na inštaláciu a používanie mobilnej aplikácie na bezdrôtových elektronických zariadeniach, ktoré vlastníte alebo ovládate, a na prístup a používanie mobilného zariadenia. aplikáciu na takýchto zariadeniach striktne v súlade s podmienkami tejto licencie mobilnej aplikácie obsiahnutými v týchto podmienkach používania.

Nesmiete:

 • (1) s výnimkou prípadov povolených príslušnými zákonmi dekompilovať, spätne analyzovať, rozoberať, pokúšať sa odvodiť zdrojový kód alebo dešifrovať aplikáciu;
 • (2) vykonávať akékoľvek úpravy, úpravy, vylepšenia, vylepšenia, preklady alebo odvodené práce z aplikácie;
 • (3) porušovať akékoľvek platné zákony, pravidlá alebo nariadenia v súvislosti s vaším prístupom alebo používaním aplikácie;
 • (4) odstraňovať, meniť alebo zakrývať akékoľvek vlastnícke oznámenie (vrátane akéhokoľvek oznámenia o autorských právach alebo ochrannej známke), ktoré uverejníme my alebo poskytovatelia licencie na aplikáciu;
 • (5) používať aplikáciu na akúkoľvek činnosť generujúcu príjmy, obchodné podnikanie alebo iné účely, na ktoré nie je navrhnutá alebo určená;
 • (6) sprístupniť aplikáciu cez sieť alebo iné prostredie umožňujúce prístup alebo používanie viacerými zariadeniami alebo používateľmi súčasne;
 • (7) používať aplikáciu na vytváranie produktu, služby alebo softvéru, ktorý priamo alebo nepriamo konkuruje aplikácii alebo ju akýmkoľvek spôsobom nahrádza;
 • (8) používať aplikáciu na odosielanie automatických dopytov na akúkoľvek webovú stránku alebo na odosielanie nevyžiadaných komerčných e-mailov;
 • (9) používať akékoľvek vlastnícke informácie alebo akékoľvek naše rozhranie alebo naše iné duševné vlastníctvo pri navrhovaní, vývoji, výrobe, licencovaní alebo distribúcii akýchkoľvek aplikácií, príslušenstva alebo zariadení na použitie s aplikáciou.

Zariadenia Apple a Android

Nasledujúce podmienky platia, keď na prístup na stránku používate mobilnú aplikáciu získanú z obchodu Apple Store alebo Google Play (každý z nich je „distribútor aplikácií“):

 • (1) licencia, ktorá vám bola udelená pre našu mobilnú aplikáciu, je obmedzená na neprenosnú licenciu na používanie aplikácie na zariadení, ktoré využíva operačný systém Apple iOS alebo Android, podľa potreby, a v súlade s pravidlami používania uvedenými v príslušné zmluvné podmienky distribútora aplikácií;
 • (2) sme zodpovední za poskytovanie akýchkoľvek služieb údržby a podpory v súvislosti s mobilnou aplikáciou, ako je uvedené v podmienkach tejto licencie pre mobilnú aplikáciu obsiahnutých v týchto podmienkach používania alebo ako to inak vyžaduje príslušný zákon, a beriete na vedomie, že Distribútor aplikácií nemá žiadnu povinnosť poskytovať akékoľvek služby údržby a podpory v súvislosti s mobilnou aplikáciou;
 • (3) v prípade, že mobilná aplikácia nespĺňa príslušnú záruku, môžete to oznámiť príslušnému distribútorovi aplikácie a distribútor aplikácie môže v súlade so svojimi podmienkami a zásadami vrátiť kúpnu cenu, ak existuje, zaplatenú za mobilnú aplikáciu a v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebude mať distribútor aplikácie žiadnu inú záručnú povinnosť v súvislosti s mobilnou aplikáciou;
 • (4) vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje vládne embargo USA, alebo ktorá bola vládou USA označená ako krajina „podporujúca terorizmus“ a (ii) nie ste uvedené na akomkoľvek zozname vlády USA zakázaných alebo obmedzených strán;
 • (5) pri používaní mobilnej aplikácie musíte dodržiavať príslušné zmluvné podmienky tretích strán, napr. ak máte aplikáciu VoIP, nesmiete pri používaní mobilnej aplikácie porušovať ich zmluvu o bezdrôtových dátových službách;
 • (6) beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že distribútori aplikácií sú príjemcami zmluvných podmienok tejto licencie na mobilnú aplikáciu obsiahnutých v týchto podmienkach používania a že každý distribútor aplikácie bude mať právo (a bude sa to považovať za súhlas s právo) vymáhať zmluvné podmienky v tejto licencii na mobilnú aplikáciu obsiahnutú v týchto Podmienkach používania voči vám ako oprávnenej tretej strane.

8. PODANIA

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätná väzba alebo iné informácie týkajúce sa stránky („príspevky“), ktoré nám poskytnete, nie sú dôverné a stanú sa naším výhradným vlastníctvom. Vlastníme výhradné práva, vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, a máme právo na neobmedzené používanie a šírenie týchto Príspevkov na akýkoľvek zákonný účel, komerčný alebo iný, bez potvrdenia alebo kompenzácie pre vás. Týmto sa vzdávate všetkých morálnych práv na akékoľvek takéto Príspevky a týmto zaručujete, že všetky takéto Príspevky sú pre vás originálne alebo že máte právo takéto Príspevky odoslať. Súhlasíte s tým, že proti nám nebude možné postihnúť žiadne údajné alebo skutočné porušenie alebo spreneveru akéhokoľvek vlastníckeho práva vo vašich príspevkoch.

9. WEBOVÁ STRÁNKA A OBSAH TRETEJ STRANY

Stránka môže obsahovať (alebo vám môže byť odoslaná cez stránku) odkazy na iné webové stránky („Webové stránky tretích strán“), ako aj články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informácie, aplikácie. , softvér a iný obsah alebo položky patriace alebo pochádzajúce od tretích strán („Obsah tretích strán“). Takéto webové stránky tretích strán a obsah tretích strán neskúmame, nemonitorujeme ani nekontrolujeme presnosť, vhodnosť alebo úplnosť a nezodpovedáme za žiadne webové stránky tretích strán, ku ktorým sa pristupuje cez túto stránku, ani za žiadny zverejnený obsah tretích strán. na, dostupné prostredníctvom alebo nainštalované zo stránky, vrátane obsahu, presnosti, urážlivosti, názorov, spoľahlivosti, postupov ochrany osobných údajov alebo iných zásad alebo obsiahnutých na webových stránkach tretích strán alebo obsahu tretích strán. Zahrnutie, prepojenie alebo povolenie používania alebo inštalácie akýchkoľvek webových stránok tretích strán alebo akéhokoľvek obsahu tretích strán neznamená ich schválenie alebo schválenie z našej strany.

Ak sa rozhodnete opustiť Stránku a vstúpiť na Webové stránky tretích strán alebo použiť či nainštalovať akýkoľvek Obsah tretích strán, robíte tak na vlastné riziko a mali by ste si byť vedomí toho, že tieto Podmienky používania už neplatia. Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady, vrátane postupov ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov akejkoľvek webovej lokality, na ktorú prejdete z lokality, alebo týkajúce sa akýchkoľvek aplikácií, ktoré používate alebo inštalujete z lokality. Akékoľvek nákupy, ktoré uskutočníte prostredníctvom webových stránok tretích strán, budú uskutočnené prostredníctvom iných webových stránok a od iných spoločností a nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmito nákupmi, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou. Súhlasíte a beriete na vedomie, že neschvaľujeme produkty alebo služby ponúkané na webových lokalitách tretích strán a budete nás chrániť pred akoukoľvek ujmou spôsobenou nákupom takýchto produktov alebo služieb. Okrem toho nás budete chrániť pred akýmikoľvek stratami, ktoré utrpíte, alebo ujmou, ktorá vám spôsobí v súvislosti s akýmkoľvek obsahom tretích strán alebo akýmkoľvek kontaktom s webovými stránkami tretích strán alebo ktorá akýmkoľvek spôsobom vznikne.

10. INZERCI

Inzerentom umožňujeme zobrazovať svoje reklamy a ďalšie informácie v určitých oblastiach Stránky, ako sú reklamy na bočnom paneli alebo bannerové reklamy. Ak ste inzerent, preberáte plnú zodpovednosť za všetky reklamy, ktoré umiestnite na Stránku a za akékoľvek služby poskytované na Stránke alebo za produkty predávané prostredníctvom týchto reklám. Ďalej ako inzerent zaručujete a vyhlasujete, že vlastníte všetky práva a oprávnenie na umiestňovanie reklám na stránku, vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva, práv na publicitu a zmluvných práv. Jednoducho poskytujeme priestor na umiestnenie takýchto reklám a nemáme žiadny iný vzťah s inzerentmi.

11. SPRÁVA STRÁNKY

Vyhradzujeme si právo, nie však povinnosť, na:

 • (1) monitorovať stránku z hľadiska porušovania týchto podmienok používania;
 • (2) podniknúť príslušné právne kroky proti komukoľvek, kto podľa vlastného uváženia poruší zákon alebo tieto Podmienky používania, vrátane, bez obmedzenia, nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní;
 • (3) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup k, obmedziť dostupnosť alebo zakázať (v technologicky uskutočniteľnom rozsahu) akýkoľvek z vašich príspevkov alebo akúkoľvek ich časť;
 • (4) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia, upozornenia alebo zodpovednosti, odstrániť zo stránky alebo inak zakázať všetky súbory a obsah, ktorých veľkosť je nadmerná alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy;
 • (5) inak spravovať stránku spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie správneho fungovania stránky.

12. POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

Záleží nám na súkromí a bezpečnosti údajov. Používaním stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní našimi Zásadami ochrany osobných údajov zverejnenými na stránke, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok používania. Upozorňujeme, že lokalita je hosťovaná v Spojených štátoch. Ak pristupujete na stránku z akéhokoľvek iného regiónu sveta so zákonmi alebo inými požiadavkami upravujúcimi zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie osobných údajov, ktoré sa líšia od platných zákonov v Spojených štátoch, potom prostredníctvom pokračujúceho používania stránky prenášate svoje údaje do Spojených štátov amerických a súhlasíte s tým, aby boli vaše údaje prenesené a spracované v Spojených štátoch.

13. PORUŠENIE AUTORSKÝCH PRÁV

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných. Ak sa domnievate, že akýkoľvek materiál dostupný na stránke alebo jej prostredníctvom porušuje akékoľvek autorské práva, ktoré vlastníte alebo kontrolujete, okamžite nás o tom informujte pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie (ďalej len „oznámenie“). Kópia vášho oznámenia bude odoslaná osobe, ktorá uverejnila alebo uložila materiál uvedený v oznámení. Upozorňujeme, že v súlade s platnými zákonmi môžete niesť zodpovednosť za škody, ak v oznámení uvediete závažné nepravdivé informácie. Ak si teda nie ste istí, že materiál umiestnený na stránke alebo na ňu odkazovaný porušuje vaše autorské práva, mali by ste najprv zvážiť kontaktovanie právnika.

14. DOBA TRVANIA A UKONČENIE

Tieto Podmienky používania zostávajú v plnej platnosti a účinnosti počas používania stránky.

BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK INÝCH USTANOVENÍ TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZÁKLADE NÁŠHO UVÁŽENIA A BEZ UPOZORNENIA ČI ZODPOVEDNOSTI ODMIETNUŤ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE STRÁNKY (VRÁTANE BLOKOVANIA URČITÝCH IP ADRES), AKEJKOĽVEK OSOBE ALEBO OSOBE BEZ DÔVODU, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PORUŠENIA AKÉHOKOĽVEK PREHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO ZMLUVU OBSAŽENÝCH V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA ALEBO AKÉHOKOĽVEK PLATNÝCH ZÁKONOV ALEBO PREDPISOV. MÔŽEME UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA STRÁNKE ALEBO VYMAZAŤ AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE ZVEREJNILI, KEDYKOĽVEK, BEZ UPOZORNENIA, PODĽA NAŠHO VÝHRADNÉHO UVÁŽENIA.

Ak z akéhokoľvek dôvodu zrušíme alebo pozastavíme váš účet, máte zakázané zaregistrovať a vytvoriť nový účet pod vaším menom, falošným alebo vypožičaným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, aj keď môžete konať v mene tretej strany. párty. Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky vrátane, okrem iného, ​​občianskoprávnych, trestných a súdnych opravných prostriedkov.

15. ZMENY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo zmeniť, upraviť alebo odstrániť obsah Stránky kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia bez upozornenia. Nemáme však povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek bez upozornenia upraviť alebo ukončiť prevádzku celej stránky alebo jej časti. Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo zrušenie stránky.

Nemôžeme zaručiť, že stránka bude neustále k dispozícii. Môžeme naraziť na hardvér, softvér alebo iné problémy alebo bude potrebné vykonať údržbu súvisiacu so stránkou, ktorá bude mať za následok prerušenie, oneskorenie alebo chyby. Vyhradzujeme si právo meniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť stránku kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že nemáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, škody alebo nepríjemnosti spôsobené vašou neschopnosťou prístupu alebo používania stránky počas akéhokoľvek výpadku alebo prerušenia činnosti stránky. Nič v týchto Podmienkach používania sa nebude vykladať tak, že by nás zaväzovalo udržiavať a podporovať Web alebo poskytovať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s nimi.

16. VLÁDNY ZÁKON

Tieto Podmienky používania a vaše používanie stránky sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi štátu Iowa, ktoré sa vzťahujú na dohody uzatvorené a ktoré sa majú v celom rozsahu vykonávať v štáte Iowa, bez ohľadu na jeho konfliktné právne zásady.

17. RIEŠENIE SPOROV

Neformálne rokovania

S cieľom urýchliť vyriešenie a kontrolovať náklady akéhokoľvek sporu, kontroverzie alebo nároku súvisiaceho s týmito Podmienkami používania (každý „Spor“ a spoločne „Spory“) vznesené vami alebo nami (jednotlivo, „Strana“ a kolektívne, „Zmluvné strany“) sa zmluvné strany dohodli, že sa najskôr 15 dní pred začatím arbitráže pokúsia o akomkoľvek Spore (okrem Sporov výslovne uvedených nižšie) neformálne vyjednávať. Takéto neformálne rokovania sa začínajú na základe písomného oznámenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Záväzné rozhodcovské konanie

Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane akejkoľvek otázky týkajúcej sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia, bude postúpený a s konečnou platnosťou vyriešený Medzinárodným obchodným arbitrážnym súdom pod Európskou arbitrážnou komorou (Belgicko, Brusel, Avenue Louise, 146) podľa pravidiel tohto ICAC, ktorý sa v dôsledku odkazu naň považuje za súčasť tohto článku. Počet rozhodcov je __________. Sídlom alebo právnym miestom rozhodcovského konania je __________. Jazykom konania je __________. Rozhodným právom zmluvy je hmotné právo __________.

obmedzenia

Strany sa dohodli, že akékoľvek rozhodcovské konanie sa obmedzí na spor medzi stranami jednotlivo. V plnom rozsahu povolenom zákonom, (a) žiadne rozhodcovské konanie nebude spojené so žiadnym iným konaním; (b) neexistuje žiadne právo alebo oprávnenie na to, aby sa akýkoľvek Spor rozhodoval na základe skupinovej žaloby alebo aby sa použili postupy skupinovej žaloby, a (c) neexistuje žiadne právo ani oprávnenie na to, aby sa akýkoľvek Spor začal v údajnom zastupiteľskom postavení na v mene širokej verejnosti alebo iných osôb.

Výnimky z neformálnych rokovaní a rozhodcovských konaní

Zmluvné strany sa dohodli, že na nasledujúce spory sa nevzťahujú vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa neformálnych rokovaní a záväzného rozhodcovského konania: (a) akékoľvek spory, ktorých cieľom je presadzovať alebo chrániť alebo ktoré sa týkajú platnosti ktoréhokoľvek z práv duševného vlastníctva zmluvnej strany; (b) akýkoľvek Spor súvisiaci alebo vyplývajúci z obvinení z krádeže, pirátstva, narušenia súkromia alebo neoprávneného použitia; a (c) akýkoľvek nárok na súdny príkaz. Ak sa zistí, že toto ustanovenie je nezákonné alebo nevykonateľné, žiadna zo zmluvných strán sa nerozhodne rozhodovať o akomkoľvek spore spadajúcom do tej časti tohto ustanovenia, ktorá sa považuje za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, a o takomto spore rozhodne súd s príslušnou jurisdikciou v rámci uvedených súdov pre jurisdikciu uvedenú vyššie a Strany súhlasia, že sa podriadia osobnej jurisdikcii tohto súdu.

18. OPRAVY

Na stránke sa môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, vrátane popisov, cien, dostupnosti a rôznych ďalších informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie na stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

19. Zrieknutie sa zodpovednosti

STRÁNKA JE POSKYTOVANÁ TAK, AKO JE A AKO JE DOSTUPNÁ. SÚHLASÍTE, ŽE STRÁNKU A NAŠE SLUŽBY BUDETE POUŽÍVAŤ NA VLASTNÉ RIZIKO. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, V SÚVISLOSTI S STRÁNKOU A VAŠÍM POUŽÍVANÍM JEJ, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVANIA A SLUŽBY POZN. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI PREHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK PREPOJENÝCH S STRÁNKOU A NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK (1) CHYBY, ZÁVADY, ZÁVADY 2) OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO ŠKODY NA MAJETKU, AKEJKOĽVEK POVAHY, VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU NA STRÁNKU A POUŽÍVANIA STRÁNKY, (3) AKÉHOKOĽVEK NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVEROV A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A/ALEBO VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ TU ULOŽENÉ, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU NA STRÁNKU ALEBO ZO STRÁNKY, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TROJSKÉ KONE ALEBO PODOBNÉ, KTORÉ MÔŽE BYŤ PRENÁŠANÉ NA STRÁNKU ALEBO CEZ STRÁNKU AKÚKOĽVEK/TRETIA STRANA, 6) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO VYNECHANIE V AKÉKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, PRENÁŠANÉHO ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NESCHVAĽUJEME, NEGARANTUJEME ANI NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU INZEROVANÉ ALEBO PONÚKANÉ TRETOU STRANOU PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY, AKÉKOĽVEK HYPERLINKUJÚCE WEBOVÉ STRÁNKY, AKÉKOĽVEK WEBOVÉ STRÁNKY ALEBO INÉ ALEBO MOBILNEJ INFORMÁCIE ALEBO WEBOVEJ APLIKÁCIE NEBUĎTE STRANAMI ANI NEBUĎTE ŽIADNYM SPÔSOBOM ZODPOVEDNÍ ZA MONITOROVANIE AKÝCHKOĽVEK TRANSAKCIÍ MEDZI VAMI A AKÝKOĽVEK POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETÍMI STRANAMI. AKO PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, MALI BY STE POUŽÍVAŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ÚSUDOK A POUŽÍVAŤ OPATRNOSŤ, KDE JE TO VHODNÉ.

20. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDEME ZA VÁS ALEBO ZA AKÉKOĽVEK TRETIE STRANY ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, PRÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, VRÁTANE STRATY ZISKU, ZTRÁTY, PRÍJMU, ALEBO NEBUDEME ZODPOVEDNÍ. ALEBO ĎALŠIE ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z VAŠEHO POUŽÍVANIA STRÁNKY, AJ KEĎ BUDEME PORADENÍ O MOŽNOSTI TÝCHTO ŠKOD.

21. ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nás budete brániť, odškodniť a chrániť nás, vrátane našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých našich príslušných úradníkov, zástupcov, partnerov a zamestnancov, pred akoukoľvek stratou, škodou, zodpovednosťou, nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných právnikov. ' poplatky a výdavky, uskutočnené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z: (1) vašich príspevkov; (2) používanie Stránky; (3) porušenie týchto Podmienok používania; (4) akékoľvek porušenie vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto podmienkach používania; (5) vaše porušenie práv tretej strany vrátane, ale nie výlučne, práv duševného vlastníctva; alebo (6) akýkoľvek zjavný škodlivý čin voči akémukoľvek inému používateľovi stránky, s ktorým ste sa spojili prostredníctvom stránky.

Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na vaše náklady prevziať výlučnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú ste povinní nás odškodniť, a zaväzujete sa, že na svoje náklady budete spolupracovať s našou obranou týchto nárokov. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o akýchkoľvek nárokoch, krokoch alebo postupoch, ktoré sú predmetom tohto odškodnenia, akonáhle sa o nich dozvieme.

22. ÚDAJE POUŽÍVATEĽA

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré odošlete na stránku na účely riadenia výkonu stránky, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania stránky. Aj keď vykonávame pravidelné rutinné zálohy údajov, nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky údaje, ktoré prenesiete alebo ktoré súvisia s akoukoľvek aktivitou, ktorú ste vykonali pomocou stránky. Súhlasíte s tým, že voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie akýchkoľvek takýchto údajov, a týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva na žalobu proti nám vyplývajúcej z akejkoľvek takejto straty alebo poškodenia takýchto údajov.

23. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

Návšteva Stránky, posielanie e-mailov a vypĺňanie online formulárov predstavujú elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytneme elektronicky, e-mailom a na Stránke, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia bola v písomnej forme. TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLUV, OBJEDNÁVOK A ĎALŠÍCH ZÁZNAMOV A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVANÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMOV O TRANSAKCIÁCH, KTORÉ MY ZAČNETE ALEBO UKONČENÉ NAMI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. Týmto sa vzdávate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek podľa akýchkoľvek zákonov, nariadení, pravidiel, nariadení alebo iných zákonov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovávanie neelektronických záznamov, alebo platieb alebo udeľovania kreditov akýmikoľvek inými prostriedkami. ako elektronické prostriedky.

24. UŽÍVATELIA A OBYVATEĽOV KALIFORNIE

Ak akákoľvek sťažnosť s nami nebude uspokojivo vyriešená, môžete kontaktovať oddelenie pomoci pri sťažnostiach divízie spotrebiteľských služieb Kalifornského ministerstva spotrebiteľských záležitostí písomne ​​na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N112, Sacramento, California 95834 alebo telefonicky na ( 800) 952-5210 alebo (916)445-1254.

25. RÔZNE

Tieto Podmienky používania a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na Stránke alebo v súvislosti so Stránkou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami. Naše zlyhanie pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok používania nebude fungovať ako vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Tieto Podmienky používania fungujú v plnom rozsahu povolenom zákonom. Akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti môžeme kedykoľvek postúpiť iným. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, poškodenie, oneskorenie alebo nekonanie spôsobené akoukoľvek príčinou mimo našej primeranej kontroly. Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok používania je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, bude sa toto ustanovenie alebo časť ustanovenia považovať za oddeliteľné od týchto Podmienok používania a neovplyvní platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek zostávajúcich ustanovenia. V dôsledku týchto Podmienok používania alebo používania stránky nie je medzi vami a nami vytvorený žiadny spoločný podnik, partnerstvo, zamestnanie alebo agentúrny vzťah. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania nebudú vykladané proti nám na základe ich vypracovania. Týmto sa vzdávate akejkoľvek a akejkoľvek obrany, ktorú môžete mať na základe elektronickej formy týchto Podmienok používania a nedostatku podpisu zmluvnými stranami na vykonanie týchto Podmienok používania.